Czcionka:
Kontrast:

Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla Subregionu Północnego Województwa Śląskiego

„Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla Subregionu Północnego Województwa Śląskiego” Nr POIS.02.01.00-00-002/08, projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 W 2010r. w Katowicach została podpisana umowa o dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko projektu pn.: „Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla Subregionu Północnego Województwa Śląskiego”. 

Projekt został zarejestrowany pod Nr POIS.02.01.00-00-002/08. Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu 17.840.788,26 zł netto Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., realizuje inwestycję o wartości 54.468.722,07 zł netto, która pozwoli na dozbrojenie technologiczne Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych do standardów europejskich. Środki europejskie lokowane w RIPOK w Sobuczynie to inwestycja w prężnie rozwijającą się firmę, o dużym potencjale terenów inwestycyjnych pod gospodarkę odpadową (128 ha terenów zwartych), oraz rozwiązanie w wieloletniej perspektywie czasu problemów ekologicznych regionu północnego województwa śląskiego.

29 maja 2013r. w Warszawie podpisano umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie niniejszego projektu w formie pożyczki preferencyjnej. Kwota pożyczki opiewa na wartość 20 025 580,00 zł netto. 

Projekt obejmuje trzy zadania inwestycyjne:

  • Zamknięcie techniczne kwatery składowej nr I – zadanie to ma na celu uszczelnienie wierzchowiny i skarp 16,8 ha kwatery, eksploatowanej od 1987r., w której zgromadzono ok. 3 mln Mg odpadów,  a także rozdzielenie wraz z ujęciem wód odciekowych i czystych wód opadowych.  Rekultywacja kwatery składowej nr I w pełni zabezpiecza środowisko naturalne przed oddziaływaniem odpadów deponowanych na tej kwaterze. 
  • Budowa I etapu kwatery składowej nr II – efektem realizacji tego zadania jest nowa kwatera składowa o powierzchni użytkowej 2,6 ha, z wykonanym drenażem i uszczelnieniem syntetycznym. Zastosowane przy budowie kwatery technologie spełniają wszystkie obowiązujące standardy i gwarantują pełne bezpieczeństwo poszczególnych komponentów środowiska w trakcie prowadzenia eksploatacji.
  • Budowa zakładu kompostowego w technologii zamkniętej - dzięki wybudowaniu Zakładu Kompostowego nastąpi dostosowanie regionalnej instalacji zagospodarowania odpadów do standardów europejskich. Efektem będzie wdrożenie nowoczesnej technologii poprzez kompostowanie tlenowe w bioreaktorach żelbetowych, co umożliwi prowadzenie początkowej fazy intensywnego kompostowania w warunkach hermetycznych i kontrolowanych. Ujęte powietrze poprocesowe będzie oczyszczone, a w przypadku gdy monitoring wykaże przekroczenie dopuszczalnych parametrów automatycznie włączony będzie system dopalania. Tak prowadzony proces technologiczny zapewni 100 % ochronę powietrza przed ewentualnymi zanieczyszczeniami.

Więcej szczegółów na: www.czpk.pois.czestochowa.pl