Czcionka:
Kontrast:

Ogólna klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych (RODO)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - dalej RODO informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., ul. Konwaliowa 1, 42-263 Wrzosowa, zwana dalej: Administratorem lub CZPK w Sobuczynie; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
  2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w celach określonych przepisami prawa, wynikających z realizacji zadań i ustawowych obowiązków poszczególnych komórek organizacyjnych CZPK w Sobuczynie, realizacji umowy lub w celu załatwienia sprawy z którą się Państwo zwrócili.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą co do zasady pracownicy CZPK w Sobuczynie realizujący zadanie, ewentualnie inne organy państwowe, w tym organy administracji rządowej i samorządowej, organy kontroli, organy ścigania oraz sądy powszechne i administracyjne.
  5. Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, żądania ich sprostowania (ewentualnie poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

    Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres Administratora lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres rodo@czpk.czest.pl Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez CZPK w Sobuczynie właściwym dla ww. skargi jest: Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa
  6. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  7. W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w CZPK w Sobuczynie, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym.
  8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.