Czcionka:
Kontrast:

Regulamin SPSZOK

 

                                                                                                          Sobuczyna, …………..07.2020r.

Regulamin

przyjmowania odpadów komunalnych w Stacjonarnym Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Sobuczynie (SPSZOK)

 

 1. Do Stacjonarnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Sobuczynie (dalej SPSZOK) mogą być dostarczane przez mieszkańców odpady z terenu miasta Częstochowa.
 2. SPSZOK czynny jest od poniedziałku do piątku od 800 do 1800 oraz w soboty od 1000 do 1500.
 3. Ruch pojazdów oraz wszelkie prace muszą odbywać się z zachowaniem zasad BHP i p.poż. obowiązujących w zakładzie.
 4. Przyjmowanie odpadów komunalnych do SPSZOK-u jest bezpłatne.
 5. Mieszkaniec przed przekazaniem odpadów do SPSZOK-u zobowiązany jest do przedłożenia informacji (wg. załączonego wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu) umożliwiającej weryfikację pochodzenia odpadu oraz czy przekazujący jest uprawniony do skorzystania z SPSZOK-u. 
 6. Do SPSZOK -u w Sobuczynie będą przyjmowane takie odpady selektywnie zbierane jak .:
  • odpady remontowe:
   • gruz betonowy, gruz ceglany, usunięte tynki, odpady ceramiczne np. zdemontowane płytki ceramiczne, porcelanowe i ceramiczne elementy wyposażenia – kontener nr 13 (max 3,5 Mg/rok dla nieruchomości),
   • drewno (nie zawierające papy) - kontener nr 12,
   • szkło np. okienne, szkło ze szklarni, szkło zbrojone - kontener nr 11
  • metale - kontener nr 10,
  • Szkło (butelki po napojach, słoiki bez nakrętek, szklane opakowania po kosmetykach). Szkło powinno być posegregowane na szkło:
   • kolorowe - kontener nr 9,
   • białe - kontener nr 8,
  • odpady zielone1:
   • (liście, trawy, słoma) - kontener nr 7,
   • gałęzie - kontener nr 6.
  • odpady wielkogabarytowe (meble, wykładziny, dywany, ramy okienne drewniane i plastikowe, drewno opakowaniowe typu palety, skrzynki) - kontener nr 2 oraz 5 (max 2 Mg/rok dla nieruchomości),
  • tworzywa sztuczne:
   • odpady opakowaniowe selektywnie zbierane typu butelki PET, wiaderka plastikowe, doniczki, opakowania wielomateriałowe jak kartony po napojach - kontener nr 4,
  • zużyte opony (z samochodów osobowych i dostawczych o ładowności do 3,5Mg, opony od taczek, rowerów, motocykli w ilości do 10szt./rok kalendarzowy (o łącznej masie nie większej niż 150 kg), pochodzące z danej nieruchomości zamieszkanej wskazanej w deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi) - kontener nr 3,
  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny:
   • lodówki - kontener na rampie, przy ścianie hali,
   • telewizory, monitory - kontener nr 14 wewnątrz hali,
   • sprzęt RTV i AGD - kontener nr 1,
  • odpady niebezpieczne:
   • przeterminowane lekarstwa - pojemnik wewnątrz hali,
   • środki ochrony roślin - pojemnik wewnątrz hali,
   • kwasy - pojemnik wewnątrz hali,
   • rozpuszczalniki - pojemnik wewnątrz hali,
   • farby, tuszze, opakowania po farbach, lakierach - pojemnik wewnątrz hali,
   • baterie i akumulatory - pojemniki (szt. 2) wewnątrz hali,
   • świetlówki - pojemniki (szt. 2) wewnątrz hali,
  • folie typu worki, reklamówki - kontener nr 15 wewnątrz hali,
  • makulatura (gazety, książki, ulotki i broszury reklamowe, zeszyty, prospekty, opakowania kartonowe i tekturowe) - kontener nr 16 wewnątrz hali,
  • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki - kontener 1100 l zamykany, ustawiony na zewnątrz hali.
  • Do SPSZOK-u w Sobuczynie nie będą przyjmowane takie odpady jak min.:
   • materiały zawierające azbest2,
   • styropian budowlany2,
   • wełna mineralna2,
   • odpadowa papa2,
   • części samochodowe tj. zderzaki, reflektory, tapicerki, kokpity itp.2,
   • wszystkie odpady, których charakter oraz ilość wskazujące na źródło pochodzenia inne niż z gospodarstwa domowego2,
   • znicze, lustra, porcelana3,
   • chemikalia nietypowe dla prac domowych: kwasy, zasady, sole chemiczne, odczynniki chemiczne z wyjątkiem utrwalaczy i wywoływaczy fotograficznych,
 7. Dostarczone do SPSZOK-u odpady nie mogą być zmieszane. Powinny one być oddzielone w sposób umożliwiający ich rozładunek do odpowiednich kontenerów lub pojemników z poszczególnymi rodzajami odpadów. Nie powinny również zawierać typowych odpadów komunalnych odbieranych na zasadach ogólnych przez firmy wywożące.
 8. Odpady wymagające opakowania (niebezpieczne) powinny znajdować się w szczelnych (niecieknących) i nieuszkodzonych opakowaniach oraz posiadać oryginalną informację (etykietę) umożliwiającą identyfikację odpadu w chwili przekazania.
 9.  Pracownik CzPK Sp. z o.o. ma prawo odmówić przyjęcia odpadu, jeśli byłoby to sprzeczne z przepisami prawa i wewnętrzną instrukcją przyjęcia odpadów obowiązującą w Spółce oraz mogłoby zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi.
 10. Pracownik CzPK Sp. z o.o. wskazuje miejsce, gdzie należy zdeponować odpady (do pojemnika lub kontenera).
 11. Mieszkańcy mogą transportować odpady wyłącznie samochodami osobowymi z przyczepką lub samochodami dostawczymi do 3,5 ton1.
 12. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej: www.czpk.czestochowa.um.gov.pl.
 13. Traci moc regulamin przyjmowania odpadów komunalnych w Stacjonarnym Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Sobuczynie (SPSZOK) z dnia 21.05.2018r.

Objaśnienia:

1   Wyjątek może stanowić transport odpadów zielonych  pochodzących ze spółdzielni mieszkaniowych. Każdorazową zgodę na taką dostawę wyraża Zarząd CzPK. Sp. z o.o.. po okazaniu przy każdej dostawie „informacji o odpadach dostarczonych do SPSZOK – CzPK Sp. z o. o. w Sobuczynie ul. Konwaliowa 1 (dla właścicieli nieruchomości wielorodzinnych). Odpady te będą bezpośrednio kierowane na instalację do bezpośredniego przetwarzania.

2   przekazanie do firmy posiadających stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania tego typu odpadami,

3   umieszczanie w pojemnikach do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych lub pozostałości z sortowania odpadów komunalnych.

Załączniki:

1.     Wzór Informacji o odpadach dostarczonych przez mieszkańca do SPSZOK – CzPK Sp. z o. o. w Sobuczynie ul. Konwaliowa 1 (dla mieszkańców),

2.     Wzór informacji o odpadach dostarczonych do SPSZOK – CzPK Sp. z o. o. w Sobuczynie ul. Konwaliowa 1 (dla właścicieli nieruchomości wielorodzinnych),


Załączniki: