Czcionka:
Kontrast:
06 września 2023 10:25

Ogłoszenie dotyczące składania ofert na badanie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania skonsolidowanego

 

Rada Nadzorcza

Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o.,

Sobuczyna, ul. Konwaliowa 1, 42-263 Wrzosowa

sekretariat@czpk.czest.pl

 

zaprasza do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 i 2024, oraz sprawozdania skonsolidowanego Grupy Kapitałowej Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego za rok obrotowy 2023 i 2024

 

Oferta powinna zawierać:

1.      Informację o firmie (NIP, doświadczenie zawodowe wraz z listą jednostek, w których badano sprawozdanie finansowe).

2.      Oświadczenie o spełnianiu warunków zgodnie z art. 66 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. (tekst jednolity, Dz.U. z 2023r. poz. 120 z póżn. zmianami).

3.      Odpis aktu rejestrowego Biura Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.

4.      Sposób i harmonogram badania. Konieczny udział biegłego rewidenta w inwentaryzacji na koniec roku sprawozdawczego.

5.      Cenę netto w PLN uwzględniającą wszystkie koszty, jakie musi ponieść oferent; warunki płatności.

6.      Imienny skład zespołu, który będzie dokonywał badania (doświadczenie biegłych rewidentów w branży ochrony środowiska w szczególności gospodarki odpadami)

 

Oferty należy składać w terminie do 30.09.2023 r.

 

Bliższych informacji udziela Główna Księgowa, tel. (034) 327 53 20.

Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty lub jej odrzucenia bez podania przyczyny.