Obowiązki właściciela nieruchomości bądź innej osoby władającej nieruchomością oraz zasady wnoszenia opłaty za system gospodarowania odpadami

1.       Złóż deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w biurze terenowym przy ul. Focha 19/21. Deklarację składamy osobiście, drogą pocztową bądź w wersji elektronicznej w przypadku posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ,

Termin złożenia deklaracji to 14 dni od daty zamieszkania lub od daty powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych (podjęcia działalności gospodarczej). W przypadku zmiany danych w tym terminie należy złożyć korektę deklaracji;

2.       Zbieraj odpady zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminach, który znajdziesz nastronie www.odpady.czestochowa.pl, kontakt telefoniczny  (034) 310-30-45;

3.  Uiszczaj opłaty regularnie:

  • z dołu bez wezwania, w terminie do 15 każdego miesiąca po miesiącu za który obowiązuje np. za styczeń opłatę należy uiścić do 15 lutegodanego roku, z tym że za miesiąc grudzieńopłatę należy wnieść  do końca grudnia danego roku;
  • opłata za nieruchomości niezamieszkane uiszczana jest od pojemnika o określonej pojemności odbieranego z zadeklarowaną częstotliwością zgodnie z aktami prawa miejscowego.

Podstawą rozliczania kosztów za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kosztach prowadzonej działalności gospodarczej jest dowód wpłaty na wskazane konto dokonany na podstawie złożonej deklaracji. W zakresie tych należności faktury nie są wystawiane.

WYJĄTEK

  • masz nieruchomość wykorzystywaną na cele rekreacyjno-wypoczynkowepłać opłatę roczną w dwóch ratach do 30 czerwca i 30 grudnia danego roku;

ü  roczna opłata za nieruchomość wykorzystywaną na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, w tym odrębnej działki na terenie rodzinnych ogrodów działkowych wynosi:

  • selektywna zbiórka – 36,40 zł;
  • nieselektywna zbiórka – 43,33 zł.

4.       Zasady wnoszenia opłaty

 

Opłatę za gospodarowanie odpadami należy wnosić na indywidualny rachunek bankowy Urzędu Miasta Częstochowy prowadzony w ING BANKU ŚLĄSKIM. Indywidualny numer konta można otrzymać w Biurze Terenowym Działu Gospodarowania Odpadami, lub opłatę można wnieść na ogólny rachunek bankowy Urzędu Miasta Częstochowy.

Ogólny rachunek : ING B.S.K. II/O Cz-wa konto : 12 1050 1142 1000 0023 9917 8009

Wpłaty można dokonać przelewem, w bankach oraz we wszystkich instytucjach finansowych na rachunek Urzędu Miasta Częstochowy jak również w placówkach pocztowych.

5.       Windykacja opłaty

Jednocześnie informujemy, iż Zarząd Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. UCHWAŁA NR 213.XVIII.2015 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr 539/XXX/2012 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością w Sobuczynie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu

administracji publicznej został upoważniony do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej – w tym wykonywania uprawnień i obowiązków wierzyciela należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym wystawiania upomnień oraz tytułów wykonawczych, w trybie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (DZ. U. 2016 poz. 599).

Przelew na rachunek ogólny Urzędu Miasta powinien być opisany tak, aby nie było wątpliwości co do osoby wpłacającej i nieruchomości za którą uiszczana jest opłata.

Przykład: (DANE UŻYTE DO WYPEŁNIENIA SĄ PRZYKŁADOWE I FIKCYJNE)

Nazwa odbiorcy: Urząd Miasta Częstochowa
Nr rachunku odbiorcy: 12 1050 1142 1000 0023 9917 8009 
Nazwa zleceniodawcy/Wpłacający: Jan Kowalski ul. Złota 1; 42-202 Częstochowa
Tytułem: za Jan Kowalski, opłata za gospodarowanie odpadami za miesiąc … roku …, ul ….
W przypadku jakichkolwiek wyjaśnień dotyczących zaległości, salda konta lub dokonanych płatności informacje można uzyskać:

Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa
pokój nr 127 lub 128
tel 34 37 07 329 lub 34 37 07 347


5. Podstawa prawna dokonywania płatności

Zgodnie z art. 5 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. 157 poz. 1241)– dochodami publicznymi są daniny publiczne, do których zalicza się opłaty, których obowiązek ponoszenia na rzecz jednostek samorządu terytorialnego wynika z odrębnych ustaw.

Opłaty wnoszone comiesięcznie przez wytwórców odpadów komunalnych mają charakter opłat publicznoprawnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa miejscowego – właściwe uchwały Rady Miasta, z którymi można zapoznać się naszej stronie: www.odpady.czestochowa.pl. Opłata za gospodarowanie odpadami nie dotyczy tylko odbioru i transportu określonej ilości odpadów, ale jest opłatą za cały system obejmujący gospodarowanie odpadami, a więc m.in. odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, tworzenie
i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługę administracyjną tego systemu, edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. 

Opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi jest publicznoprawnym bezzwrotnym świadczeniem pieniężnym na rzecz gminy, wynikającym z ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2016, poz.250), powstaje z mocy ustawy
i na podstawie art. 5  w/w ustawy w związku z  § 1 pkt. 1 uchwały nr 622/XXXIV/2013 Rady Miasta Częstochowy z dnia 21 marca 2013 r. obowiązującej do 30 czerwca 2015 r. oraz uchwałą
nr 73.IX.2015 Rady Miasta Częstochowy z dnia 19 marca 2015 r. obowiązującej od 01 lipca 2015 r. z późniejszymi zmianami obciąża właścicieli nieruchomości.

Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje z mocy prawa z chwilą nastąpienia zdarzenia stanowiącego jego podstawę. Zgodnie z art. 6i w zw. z art. 6c podstawa powstania zobowiązania zależna jest
od rodzaju nieruchomości.
W przypadku nieruchomości zamieszkanej obowiązek powstaje
za każdy miesiąc w którym zamieszkuje na nieruchomości mieszkaniec a w przypadku nieruchomości niezamieszkanej obowiązek ten powstaje za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości powstawały odpady komunalne.
W przypadku gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania - począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana
. Podjęcie na danej nieruchomości działalności gospodarczej co do zasady
jest związane z powstawaniem na niej odpadów.

 


 

KONTAKT

Biuro Działu Gospodarowania Odpadami

ul. Focha 19/21, 42-200 Częstochowa,

kontakt telefoniczny  (034) 310-30-45, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

elektrosmieci

spszok-na www

 ekoedukacja

 

iis

ue

Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą w Sobuczynie jest spółką gminną ze 100% udziałem Miasta Częstochowa. Spółka działa w Regionie I województwa śląskiego który obejmuje powiaty: częstochowski, kłobucki, myszkowski, lubliniecki, zawierciański oraz miasta na prawach powiatu zlokalizowane na tym terenie.

Kontakt
Admin Panel
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Copyright © Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.